Warunki gwarancji na usługi serwisowe wykonywane w sieci
Bosch Car Service/PKW-LKW-SERVICE sp. z o.o.

Czas trwania gwarancji

1. Gwarancja udzielana jest na okres 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty wykonania usługi, lecz nie dłużej niż do chwilo przekroczenia przebiegu 3 (słownie: trzech) tysięcy kilometrów od wykonania usługi (decydujące jest wcześniejsze zajście jednego z wymienionych zdarzeń) wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Konsumentów). Gwarancja dla firm wyłączona.

 

Zakres ochrony gwarancyjnej

2. Niniejsze Warunki gwarancji dotyczą świadczonych usług wykonywanych w sieci serwisów samochodowych Bosch Car Service/PKW-LKW-SERVICE sp. z o.o. jak również nabyte w ramach świadczenia usług towary, i obejmują wyłącznie uszkodzenia wynikające z następujących rodzajów usług:

  1. Czynności przeglądowe
  2. Usługi związane z wymianą podzespołów
  3. Usługi związane z produktami sezonowymi (np. opony letnie i zimowe)

3. Uprawnienia z gwarancji przysługują właścicielom pojazdów, których pojazdy były serwisowane w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej, przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Terminowe wykonywanie przeglądów okresowych w danym pojeździe – zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu.
  2. Dobór i montaż części i podzespołów w pojeździe w serwisie Bosch Car Service/PKW-LKW-SERVICE sp. z o.o.
  3. Złożenie reklamacji na usługę w serwisie który wykonał usługę w terminie 3 dni od dnia ujawnienia się usterki.
  4. Brak jakichkolwiek oznak późniejszych ingerencji/napraw wykonywanych przez właściciela pojazdu czy podmioty trzecie,
  5. Weryfikacja usterek/diagnostyka miała miejsce i była wykonywana wyłącznie w serwisie Bosch Car Service/PKW-LKW-SERVICE sp. z o.o.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania wykonania ponownie usługi, a jeżeli wskutek nienależycie wykonanej usługi doszło do uszkodzenia podzespołu do naprawy tego podzespołu. W szczególnych wypadkach serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego podzespołu zamiast naprawy.

5. W przypadku reklamacji zasadnej Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do serwisu, a w przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest weryfikacja wymienionego podzespołu w zakładzie badawczym producenta lub innym zakładzie specjalistycznym – Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników weryfikacji.

 

Informacje dodatkowe

6. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z transportem i unieruchomieniem pojazdu.

7. Gwarancja dotyczy usług serwisowych wykonywanych wyłącznie w serwisie Bosch Car Service/PKW-LKW-SERVICE sp. z o.o.

8. Niniejsza gwarancja ogranicza okres obowiązywania rękojmi za wady do 12 miesięcy od czasu wykonanej usługi/sprzedaży części pod warunkiem zachowania wymogów wskazanych w pkt. 3, co zostało indywidualnie uzgodnione i potwierdzone pisemną akceptacją zlecenia.

Copyright BOSCH CAR SERVICE Starościk, Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: KULIKOWSKI-IT

RODO